REKONSTRUKCE HORNÍ STODOLY


Zrekonstruovaná stodola rozšíří možnosti pro návštěvníky v období, kdy nebude příznívé počasí. Dále poskytne zázemí pro podnikové akce, jako jsou vícedenní školení, soustředění apod.

Jak by měla stodola vypadat zvenčí ukazuje obrázek:
Kolem roku 2000 jsme položili novou střechu. Krov byl opraven a zesílen pro použití těžší krytiny. Bohužel však prudký poryv vihřice Kyril dne 19.1.2007 vyrazil všechna vrata stodoly a pohnul krovem. Po pruhu silného větru jsou viditelné stopy na protilehlých návrších, kde zmizel les. Je to vidět na připojeném obrázku:A takhle po Kirilovi dopadl krov:Krov jsme podle rady statika zajistili táhly a pak už jen trpělivě sbírali síly a prostředky na opravu.
Jako vše na Manském Dvoře, i stodola byla silně zchátralá vlivem "hospodaření" státního statku. Oprava proto bude snad ještě obtížnější, než kdybychom bychom stavěli stodolu novou.
Na této stránce můžete sledovat, jak postupujeme k dalšímu našemu vytčenému cíli.


Před zahájením oprav - 2010


Zde jsou vidět dvě nejzřetelnější závady: přetočené pozednice, na kterých popojely krokve a propadlá podlaha nad sklepem


Zahájení oprav - podzim 2011

Nejdříve je třeba snést krytinu, pak provést provizorní podepření krokví.
Následně je možné odstranit pozednice a zpřístupnit obvodové zdivo.
Poškozené obvodové zdivo je sníženo, aby na něho bylo možné vylít monolitický věnec s překlady nad vraty.

Přelom roku 2011/2012 - nový věnec


Před mrazy jsme stihli vylít věnec. Když ztuhl, započali jsme s rovnáním krovu.


12.3.2012 - rovnání krovu


Další fáze spočívala v rovnání a následném zpevňování spojů.


03.-04.2012 - zesilování konstrukce


Aby se zvýšila únosnost, byly do krovu přidány další prvky.


06.2012 - otevření prostoru na výšku a přidání vikýřů


Pro budoucí využití je třeba odstranit nesmyslené klešriny ve výšce pozednic. Tím se prostor otevřel na výšku až po vaznice. Začala montáž vikýřů, které stodola měla před válkou.


08.2012 - oprava vazeb dokončena, začíná se s odvodněním a bouráním


Plné vazby již mají definitivní podobu. Připravuje se drenáž kolem budovy a jsou vybourány otvory pro nová okna.

Po posouzení nalezené poruchy statiky odborníkem bylo rozhodnuto zbourat strop sklepa a postavit ho znovu. Zároveň byly odkryty základy aby zajištění fasády bylo provedeno zodpovědně. Souběžně se pracuje na okenních otvorech a opravách omítek.

10.2012 - probíhají práce na vnějších i vnitřních omítkách


V prvním otvoru je již osazené okno. Uvnitř budovy je již hydrant a provádějí se vnitřní omítky.

11.2012 - práce se soustřeďují na vnitřek


Dokončují se vnitřní omítky, probíhá oprava zřícené opěrné zdi sklepa a upravuje se základ pro novou podlahu. Protože projekt osvětlení byl proveden chybně, musí se předělat za chodu.

12.2012 - začala zima


Vnější plášť budovy je téměř dokončený. Ale i drobnosti dají ještě dost práce. Uvnítř se dokončuje základ pro podlahu. Opěrná zeď je hotová, bude ještě třeba pro nový strop postavit sloupy, provádí se pro ně základ.

05.2013 - v dubnu se práce rozjely


Strop nad sklepem má již bednění a armování. Pro lití podlahy se připravují prahy vchodů a další prvky.
V polovině května se lila a leštila podlaha, v polovině června již snese plnou zátěž.

06.- 09.2013 - dokončovací práce


V této fázi se prováděly dokončovací práce, jako např. obkládání ocelových vrat dřevem, elektroinstalace, montáž svítidel, dokončení opravy hrázdění, čištění dřevěných konstrukcí. Bohužel se při přívalových deštích ukázaly problény s navlháním zdiva. Na tento problém bylo třeba navrhnout řešení, provést ho a čekat na výsledek. Proto ještě nejsou dokončené omítky u země.


2014 - DOKONČENOTělocvična je připravená k provozování několika sportů, jako je voljbal, nohejbal, bedminton, tenis - dvouhru, košíkovou na jeden koš. Kromě toho je zde lezecká stěna pro bouldering a plocha pro aerobic a podobná cvičení. Okolí tělocvičny umožňuje kombinovat sport uvnitř a činosti pod širým nebem.

Akce pod názvem
"STAVEBNÍ ÚPRAVY MANSKÝ DVŮR, BUDOVA "E" - přestavba stodoly na sportovní zařízení"
byla realizována v letech 2012-2013 za podpory:

 

 M A N S K Ý   D V Ů R