ZÁCHRANA BUDOV

Základ statku Manský dvůr tvoří soubor staveb v typickém „Chebském stylu“. Základním znakem chebského stylu je půdorys staveb. Budovy jsou zpravidla uspořádány do obdélníka kolem dvora, ale nejsou spolu spojeny. Mezi budovami jsou širší průjezdy nebo užší průchody. Jak je to obvyklé, lidové tradice mají ve svých základech nějaký hlubší smysl. Proto zde předpokládáme, že mezery mezi budovami zajišťovaly v tehdejší době nejúčinnější ochranu před šířením požáru.
Dalším, pro chebský styl charakteristickým prvkem je hrázděné zdivo s malovanými dekoracemi a zvláštní dřevěné sloupy se zdvojenými šikmými vzpěrami. Když budeme hledat jejich smysl, opět se můžeme dopracovat k racionálnímu vysvětlení. Chebsko je dodnes seismicky aktivní oblastí. Odolnosti budov proti účinkům zemětřesení lze nejlépe dosáhnout tak, že jejich konstrukční prvky mají co nejvyšší přizpůsobivost deformacím podloží, aniž by došlo ke ztrátě jejich únosnosti. Takové vlastnosti vykazují dřevěné konstrukce.
Po vydání Manského dvora byly všechny budovy ve špatném stavu. Střechami zatékalo a dřevěné konstrukce byly napadeny plísněmi a houbami. Proto bylo nutné co nejdříve přistoupit k zásadním opravám střech a dřevěných konstrukcí. Práce byly zahájeny v roce 2001 na budově, ve které vznikl základ budovaného pensionu. Po odkrytí konstrukcí se ukázalo, že jejich poškození je daleko větší, než se předpokládalo. Na největší budově statku se rovněž předpokládalo, že bude nutné vyměnit jen některé části hrázdění. Po vybourání výplní se ovšem ukázalo, že zdravého dřeva zůstalo tak málo, že nemělo smysl se pokoušet ani o jeho částečnou záchranu. Jak práce postupovaly, ukazují fotografie.
Budova "A"

Budova "C"M A N S K Ý   D V Ů R