V Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje jsou vyjádřeny požadavky pro posuzování jakýchkoli změn v jeho životě
V úvodu jsou vyjádřeny obecné principy. Mezi nimi je:
Při konkrétních územních technických návrzích (plochy, koridory, podmínky pro využití území) je třeba vždy zvažovat důsledky těchto návrhů jak na ochranu přírody, tak i na hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel při respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví v daných územích. Vyvážená řešení hledat ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území.
V daném úseku není naprosto nic z tohoto splněno, včetně toho, že ani místní samospráva necítila potřebu zásadní věc s dotčenými vlastníky řešit.

V dalších bodech, kromě jiného, stojí:
1.4 obnova a rozvoj jedinečné urbanistické struktury území, osídlení i kulturní krajiny, pokud jsou tyto hodnoty zachovány a lze je rozvíjet či obnovit, přitom respektovat stávající historicky utvořené sídelní struktury, tradiční obraz městských a vesnických sídel v krajině a kulturní památky.
V případě Manského dvora jde o příklad venkovské architektury chebského typu, navíc zasazený do překrásné krajiny CHKO.

2.7 vytváření územních, technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovním ruchu, i v eko- a agro- turistice
3.2 důsledná ochrana nezastavěného území - ochrana přírody a krajiny před nadměrnou zátěží novou výstavbou
3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu
7.3 okrajové horské polohy jsou osídleny poměrně řídce a jejich potenciál se týká spíše rozvoje rekreační funkce. Sídelní struktura těchto prostor bude orientována na oblast rekreačních služeb
4.4 Z vymezení specifických oblastí lázeňství nevyplývá, že ve zbývajících oblastech kraje nebude lázeňství (zejména tzv. „měkké lázeňství“) provozováno
8.3.1 zajištění ochrany krajinného rázu a kvality krajinného prostředí;
8.3.2 propojení ochrany přírody a krajinných hodnot s nabídkou v oblasti rekreace a relaxace v krajině; Jak je vidět, Zásady kladou důraz na silnou stránku Karlovarského kraje v podobě zachovalé přírody a lázeňství a míní podporovat rekreační funkci a měkké lázeňství. O to vše se již 20 let na Manském dvoře snažíme, ale nikoho to nezajímá.

1.2 Ochranu a tvorbu přírodního a krajinného prostředí kraje je nutno považovat za prvořadý zájem, jehož případné převážení jiným veřejným zájmem je přípustné pouze na základě průkazu, že tento veřejný zájem v dlouhodobém horizontu převyšuje zájem zachování krajinných hodnot
Jediný zájem, který nyní převažuje je, že se nikomu nechce prozkoumávat jiné varianty a projít znovu procesem územního rozhodnutí (nota bene bez nutnosti stavebního povolení)

1.1 Hmotné kulturní dědictví a kulturní hodnoty, které se uplatňují v území (nemovité kulturní památky, krajinné památkové zóny, památkové zóny a rezervace, památkově hodnotná sídla, architektonicky hodnotná historická zástavba sídel) budou chráněny důsledným uplatněním aktuálně platných právních předpisů z oblasti památkové ochrany maloplošných území, sídelních soubor, areál i staveb; kvalita stavu hmotného kulturního dědictví dlouhodobě až trvale zvyšuje potenciál cestovního ruchu;
Že Manský dvůr představuje kulturní hodnotu lze snadno vygooglit. Ale kdo by se s tím při povolování stavby vedení zabýval.

1.3 V rámci rozvoje sídel a sídelní struktury je nezbytné vytvořit územní podmínky pro ochranu a rozvoj nehmotného kulturního dědictví formou:
1.3.1 vymezení prostorů pro kulturní, sportovní a společenské akce;
1.3.2 vymezení prostorů orientovaných na podporu tradice lidové kultury a tradice lázeňství jako předpokladu pro posílení kulturní kontinuity kraje;
1.4 V rámci územně plánovací dokumentace budou vytvořeny podmínky pro ochranu kulturního prostředí sídel a jejich vzhledu formou:
1.4.1 zachování a ochrany kompozičních vztahů sídelní struktury;
1.4.2 zachování ochrany a působnosti stavebních dominant a prvků lokální identity;
1.4.3 zachování a ochrany kulturní a kultivované krajiny jako jedinečného rámce sídelní struktury Karlovarského kraje.

Škoda slov....

 

 M A N S K Ý   D V Ů R